Onze standpunten

Ontwikkeling toerisme Meinerswijk door Limes
4 oktober 2021
VVM spreekt in een brief haar zorgen uit over mogelijk extra toerisme nu de Limes op de UNESCO werelderfgoedlijst staat. Deze brief is verstuurd aan organisaties die betrokken zijn bij de ontwikkeling van het Limes toerisme in de Overbetuwe en meer specifiek in en rond Meinerswijk.
 
Plaatsing windturbine langs Drielsedijk
26 augustus 2020
Het Waterschap Rivierenland was bezig met een verkennende studie over een windturbine langs de Drielsedijk ter hoogte van de RWZI. VVM reageert hier in een brief op en pleit daarin om de windturbines te clusteren en niet het laatste stukje Arnhems polderlandschap op te offeren. 
 
Mogelijke vestiging KW37 nabij Drielsedijk
22 juni 2020
VVM had kennis genomen van de plannen van de wethouder en hierop een brief naar het college van B&W gestuurd en gepleit voor vestiging elders vanwege de aantasting van het polderlandschap.
 
Beheervisie zuidelijke Rijnoevers
19 april 2019
In een brief met uitgebreide bijlage aan de gemeente Arnhem pleit VVM ervoor om de huidige natuur en de landschapselementen in de onderlinge samenhang te bewaren voor huidige en toekomstige generaties. Wij willen de sfeer van het gebied behouden en liefst versterken.
 
Conceptbestemmingsplan gebiedsontwikkeling Stadsblokken Meinerswijk
11 maart 2019
VVM pleit er in een brief aan de gemeente Arnhem voor dat het toekomstige Stadsblokken en Meinerseiland zo min mogelijk impact heeft op de natuur(beleving) van Meinerswijk. Aspecten daarbij zijn geluid, recreatiedruk, zichtbaarheid bebouwing en lichtvervuiling. Ook vragen wij de cultuurhistorische kernwaarden explicieter te maken.
 
Plaatsing zonnepanelen op rivierdijken
21 januari 2019
VVM maakt in een brief aan het Waterschap Rivierenland bezwaar tegen de plaatsing van zonnepanelen op taluds van rivierdijken omdat dit het polderlandschap aantast. Wij pleiten ervoor om eerst daken van stallen en bedrijfsgebouwen vol te leggen en daarna pas naar zonneparken te kijken.
 
Referendum Stadsblokken-Meinerswijk 30 november 2016
november 2016
In de oplopende discussie rond de toekomst van Meinerswijk en Stadsbokken heeft VVM haar standpunt ingenomen en de leden hierover geïnformeerd.